Frågor och svar
Vilket korroderar minst, aluminium eller koppar?

En provfråga, om vilket som korrderar minst, aliuminium, järn eller koppar kan leda till en svåravvägd bedömning, om eleverna är lite kluriga.

Intressant fråga, så till vida, att man kan förmoda att många lärare skulle svara koppar. Punkt.
Frågan är dock inte riktigt så enkel, för om aluminiumhar ett oxidskikt blir det ganska beständigt. Så länge oxidskiktet inte skadas. Däremot tål det inte att utsättas för baser.

Havsvatten med höga kloridkoncentrationer är inte bra för koppar, så visst kan man få koppar att korrodera snabbare också.

Med andra ord, är svaret beroende av vilka förhållanden vi talar om. Och det är också en viktig aspekt att få fram till eleverna, att olika material tål olika saker.

Kategori: Allmän kemi

Vilka substanser används för att framställa vinegum, sega råttor och liknande?

Min lärare har bett mej vända mej till er för att fråga vad det används för substanser för att framställa vinegum, sega råttor och allt sådant? Är det vegetariskt? Om inte, finns det BRA vegetariskt alternativ?

Gelatin är ett animaliskt protein och består av partiellt hydrolyserat kollagen. Gelatin är billigt och är vanligt vid godistillverkningen. Natriumalginat är en annan konsistensgivare som består av polysackarider från alger. Natriumalginat är dyrt men prövas av godistillverkare. Ibland används stärkelse och cellulosa produkter som konsistensgivare. Pröva att själv gå runt och läs på innehållsförteckningar. Skaffa Livsmedelverkets nyckel antingen fråm http://www.slv.se eller hämta ett ex på apoteket. I vårt kompendium "Kemin i Maten", visas hur man gör alginatormar

Vilka krav ställs på den fotogen man ska förvara litium, natrium eller kalium i?

Vilka krav ställs på den fotogen man ska förvara litium, natrium eller kalium i? Duger lysfotogen eller lampolja från bensinstationen?

Fotogen ska vara en kolväteblanding. Man ska förvara dessa metaller i renad och torr paraffin. Du kan testa med små mängder av metallerna innan du kan lita på att de inte reagerar med skyddsvätskan och först efter det fylla på i flaskan/kärlet.

Vilka ämnen bildas vid det klassiska ?sockerkorvsförsöket?? Är dessa farliga?

Vilka ämnen bildas vid det klassiska “sockerkorvsförsöket”? Är dessa farliga?

Den viktigaste orsaken till att man bör vara försiktig vid försöket är att det bildas mycket kolmonoxid. Man bör därför arbeta i dragskåp. Summaformeln för tre tänkbara reaktioner ges nedan:
C12H22O11 + 10 H+ + 2 ½ O2 -> 16 H2O + 12C
C12H22O11 + 10 H+ + 8 ½ O2 -> 16 H2O + 12CO
C12H22O11 + 10 H+ + 14 ½ O2 -> 16 H2O + 12CO2
Den första formeln ger kol, den andra kolmonoxid och den tredje koldioxid. Som framgår av formlerna behövs mer och mer syre för varje exempel och eftersom det inte finns tillräckligt med syre kommer de första två reaktionerna att dominera. Svavelsyre är starkt dehydratiserande. Det är orsaken till att reaktionen startar. Svavelsyrans vätejoner reagerar då med hydoxylgrupperna i sockret och bildar vatten. Då frigörs värme som sedan utlöser oxidationsreaktionerna.

Kategori: Organisk kemi

Vi undrar var det står skrivet om förvaring av gasflaskor?

Vi undrar var det står skrivet om förvaring av gasflaskor? Vi försökte att leta på arbetsmiljöverkets samling, men hittade inget.

För att ta reda på bestämmelser om förvaring av gasflaskor gå in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):s hemsida,f.d. Räddningsverket, som är den myndighet som handhar regleringen av brandfarliga och explosiva ämnen, gå in på  www.srv.se, och skriv "gasol" i sökrutan. 

Varifrån kommer namnen metan, etan, propan och butan?

Varifrån kommer namnen metan, etan, propan och butan? De är ju trivial namn men ska ändå användas enligt nomenklatur reglerna. Finns det en bra bok där man kan få svar på den här typen av frågor?

Detta är en ganska lång fråga. I korthet så kan man säga att namnen kommer från alkoholerna men de flesta alkoholerna har fått sina namn från motsvarande karboxylsyror (dock inte från metanol, annars skulle metan heta forman). Så ursprunget till trivialnamnen på kolväten (eller mer korrekt deras alkoholer/syror) är: -Metyl från Grekiskans, methy (vin) och hyle (trä), som kommer ifrån att det kan tillverkas från destillation av trä. -Etyl från Romerskan aether och Grekiskans aither, som har att göra med att etanol är väldigt lättantändligt, ordet inte har någon koppling till dietyl eter. -Propyl från propionsyra som i sin tur kommer ifrån Grekiskans protos (först) och pion (fett) då det var den första “fettsyran” som kunde bilda fettsyraderivat. -Butyl från butylsyra från Latinets butyrum (smör), då det först påträffades i härsket smör (finns också i svett). -Amyl från Latinets amylum och från Grekiskans amylon (stärkelse) vilket i sin tur kommer av a-myle (inte malet vid kvarnen), då det först framställdes av finkelolja och antagligen ansågs det att det hade bildats av stärkelse under jäsning. En bra bok att slå upp sådant här är P. E. Verkade “A history of the nomenclature of organic chemistry” (Dordecht, 1985) och en annan bra bok, som dock är svår att få tag i, är W. E. Flood, “Origin of Chemical Names” (Oldbourne: London, 1965).

Kategori: Organisk kemi

Varför uppstår det s.k. minneseffekt i NiCd-batterier?

Varför uppstår det i bland, spec. i äldre, NiCd ackumulatorer en s.k. minneseffekt?

Vid urladdning ska kadmium lösas upp och detta sker lättast med små kristaller av kadmium. Vid ständiga urladdningar/uppladdningar sker en förgrovning av kornen i ytan. När man laddar ur batteriet löses de finaste kornen upp först och det blir inte tvärstopp, men en kraftig effektsänkning när de stora kornen ska lösas eftersom strömtätheten blir lägre. (Det hela avhjälps om man verkligen låter batteriet ladda ur med den låga effekten).

Kategori: Elektrokemi

Varför har järn lättare att bilda joner än koppar?

Varför är järn en oädlare metall än koppar? Beror det på elektronkonfigurationen, eller?

När en metall ska bilda jon så är de många saker som ska inträffa om man ser det stegvis, fastän allting inträffar samtidigt: en metallatom ska slitas loss från metallstycket - energi går åt (plustecken nedan), elektroner ska slitas loss från elektronhöljet hos atomen - energi går åt jonen ska binda till sig ett hölje av vattenmolekyler om det är vattenlösning ma har, då får man energi tillbaka (minustecken nedan). Det är alltså den sammantagna energiåtgången som har betydelse för vilken metall som lättast bildar joner i en vattenlösning. Om man tittar på järn och koppar så är siffrorna för järn till järn 2+: + 416, + 2320, -1889 eller sammanlagt +847 och för koppar till koppar 2+, + 338, + 2704, -2069 eller sammanlagt + 973 allt räknat i kJ per mol metall . Tydligen krävs det mer energi för att få en kopparjon än att få en järnjon, och då bildas järnjonen lättare. Man kan alltså inte se en orsak, utan flera delprocesser ingår, när metallen t ex löser sig i syra. Av siffrorna kan man se att det som bestämmer mest är kopparns större svårighet att ge ifrån sig elektroner (2704 mot 2320). Det uppvägs inte helt av att det är lättare att få atomer av koppar (=lägre smält och kokpunkt på metallen) och att det faktiskt frigörs mer energi när kopparjonen tar åt sig vattenmolekyler.

Kategori: Elektrokemi

Varför är vatten "tyngre" än syre? Syremolekylen har ju större atommassa!

Syre, som oftast finns i molekylform (O2), har en atommassa på ca 32. Vatten (H2O) har en atommassa på 1+1+16 = ca 18. Varför är vatten då "tyngre" än syre? D.v.s. borde inte då syret finnas under vattnet?

Det är skillnad på molekylernas massa och ämnets densitet. Om tunga molekyler packas glest så blir ju densiteten låg. I en gas som syre ligger molekylerna väldigt långt från varandra. I en vätska ligger molekylerna så nära att de krockar med varandra. Hur molekyler packas och om de är gas eller vätska vid rumstemperatur har med deras möjlighet att bindas till varandra att göra. Vattenmolekylerna som är vinklade och dipoler attraheras starkare till varandra än de raka opolära syremolekylerna. (vattenmolekylerna binds också extra starkt, med vätebindningar.) Det är ju därför syre är en gas vid rumstemperatur och måste kylas till ca minus 190 för att bli vätska, medan vatten blir gas först vid 100 grader. Kokpunkten visar ju ungefär hur svårt molekylerna har att slita sig från varandra. Är det lätt (= svaga bindningar) har molekylerna tillräcklig energi för att bryta attraktionen redan vid låg temperatur. Är bindningarna starkare måste man gå upp i temperatur tills molekylerna får högre energi.

Kategori: Allmän kemi

Varför är metallen kvicksilver flytande vid rumstemperatur?

Varför är metallen kvicksilver flytande vid rumstemperatur?

Frågan om varför Hg är (l) vid rumpstemp är inte lätt att besvara kortfattat. 6s-orbitalen hos Hg är på grund av s.k. relativistiska effekter mycket sammandragen.

De två s-elektronerna går därför närmare kärnan än normalt och bidrar väldigt lite till metallbindningen mellan Hg-atomerna, som därför äronormalt svag. Hg är också en överraskande ädel metall och har rätt hög normalpotential, 0,85 V, vilket är lite högre än silver (0,80 V) dvs. den är relativt svår att oxidera till Hg2+.Hg2+ är den mjukaste av alla metalljoner, klassifierad enl.HSAB-modellen. Detta medför att oxidationstalet +II stabiliseras enormt mycket i närmast kovalenta bindningar som t.ex. sulfidjoner (S2-) ochmetylgrupper CH3(-).Som exempel är löslighetsprodukten för HgS kopiöst liten, 10 upphöjt till-50, och stabilitetskonstanten (bildningskonstanten) förmetylkvicksilverjonen, CH3Hg (-) är 10 upphöjt till +50!

Kategori: Diverse