Frågor och svar
Vad är det händer när jästceller kommer i kontakt med en för hög koncentration av kopparjoner?

Vad är det händer när jästceller kommer i kontakt med en för hög koncentration av kopparjoner och totalt slås ut?

Alla organismer är känsliga för tungmetaller, även jästcellen. Tungmetaller har svårlösliga sulfider, dvs. de gillar att binda sig till svavel (bl a). Det betyder också att tungmetaller gärna binder sig till svavelatomer i proteiner, enzymer och sådant. Därmed hindras deras funktion. Proteinerna kan bli förstörda i strukturen eller tungmetallerna kan blockera en plats som behövs för funktionen av proteinet.

Kategori: Biokemi

Vad är det för ämne som används vid avkalkning av vattnet till strykjärn?

Vad är det för ämne i flaskorna man kan köpa för att avkalka vattnet till strykjärn?

Fråga 1: Förmodligen är det ättiksyra eller i alla fall en svag syra, man brukar ju använda ättika till husbehov. Syran ska bara lösa upp de karbonater (kalcium- och magnesiumkarbonater) som bildats efter all avdunstning. Det behövs inte så hårt vatten för att det så småningom ska fällas ut det man förr kallade pannsten. Det avdunstar mycket vatten vid ångstrykning. Har du tittat på förpackningarna - sån information måste stå där.

Vad är aktivt syre?

Vad är aktivt syre?

När man talar om aktivt syre menar man reaktivt syre, där en syreatom är bunden till en annan -O-O- t.ex. syre bundet som i perborat och perkarbonat, dvs. syret har högt oxidationstal. Natriumperkarbonat (eg Na2CO3 3H2O2) avger t ex syre, som bleker. I en del sammanhang menar man ozon när man talar om aktivt syre och syftar då på de reaktiva syreradikaler som bildas av ozon. Syre bundet till väte som i vatten H2O är inte "aktivt", däremot är syre bundet till väte som i väteperoxid H2O2 aktvt.

Kategori: Diverse

Syrgas och kvävgs löslighet i vatten

Varför löser sig syrgas bättre än kvävgas i vatten?

Löslighet för gaserna syre och kväve i vatten är att syre löser sig (lite) bättre än kväve, men när det gäller vad som finns i vattnet gäller att gaserna står i jämvikt med omgivande lufthavets samma gaser, och då blir det tvärtom, eftersom det finns mer kväve i luften.

Förutom storlek påverkar även molekylens förmåga att samverka med vattnet. Därför löser sig t.ex.  koldioxiden så väl.
Men det är ingen större skillnad mellan kväve och syremolekylernas vattenlöslighet , faktiskt.

Kategori: Allmän kemi

Sockerbitar tar bort saker som kokat fast i en kastrull. Hur då?

Sockerbitar är effektiva att ta bort saker som kokat fast i en kastrull, varför?

Det är den mekaniska materialegenskapen på sockerbiten som gör att den effektivt skrapar bort saker. Salt går också bra som mekaniskt skurpulver. Bäst är hett vatten och tvättmedel.

Kategori: Diverse

Silver- och natriumkloridernas vattenlöslighet

Varför är silverklorid så mycket svårlösligare i vatten än natriumklorid? Det är ju fråga om envärda positiva och negativa joner i båda fallen.
frågan har med ämnenas elektronegativitet att göra.
Om man tittar på Paulings elektronegativitetsvärden får man:
Cl 3.0
Na 0.9
Ag 1.9

Skillnaden i elektronegativitet påverkar graden av jonbindning. NaCl är en tydligare jonbindning medan AgCl har starka inslag av kovalens i bindningen. Därför är den bindningen svårare att bryta, och alltså blir saltet mer svårlösligt
Kategori: Allmän kemi

Ritprogram för molekyler

Finns det något gratis ritprogram som man kan använda i skolan för att rita molekyler?

Det finns en hemsida http://www.symyx.com/downloads/index.jsp 

där man ka ladda ner Isis-Draw, ett gratisprogram.

Men du bör notera att du BÖRJAR med att registrera dig (som lärare) på den länk du jut fick.

Sen kan du ladda ner programmet och det finns även manualer på nätet om du behöver det. Annars är det rätt så lätt att komma igång med. Be skolans webansvarga hjälpa dig om du tyckr detkänns besvärlit att ladda ner programmet

Kategori: Diverse

Om man gör en sås med mjölk och tillsätter syra denatureras proteinerna, men inte om man använder grädde. Varför?

Om man gör en sås med mjölk och tillsätter syra denatureras proteinerna, men inte  om man använder grädde. Varför?

Proteinerna i mjölken denatureras av syra, det är riktigt. Om proteinerna skyddas av mycket fett, som vid gräddtillsats, kan de klara sig från denatureringen. Gräddens proteinsammansättning är delvis en annan än mjölkens. Om man vill göra mjölksås med citron, gör man klokt i att reda såsen först, för att skydda mjölkproteinerna med hjälp av de (av uppvärmningen) gelatinerade kolhydraterna.

Kategori: Biokemi

Om alkoholers brännbarhet och antändningspunkter

 Vad påverkar allkoholers brännbarhet?
Hur kommer det sig att olika alkoholer är olika lättantändliga?

Först ett par definitioner:
Flampunkt är den temperatur då ett ämne börjar att avge brännbara ångor. Låga krävs.
Tändpunkt = Termisk tändpunkt är den temperatur vid vilken de brännbara ångorna antänds av värmen. Ingen låga krävs.


För alkoholer gäller följande
flampunkten ökar i rakt "nedstigande led" dvs. för varje kolatom som läggs till en rak kolkedja. Inget konstigt där, det korrelerar till kokpunkten.

Tändpunkten uppvisar däremot variation, och det var svårare att föklara. Men vi fick svar ett svar av prof. och högtemperaturexperten Mikko Hupa, vid Åbo Akademi.  
MeOH 386 (tändteperaur i Celcius grader)
EtOH 363
1-PropOH 405
1-But-OH 340
1-hexOH 293
1-oktOH 270
Här är Mikkos svar:
Tändtemperatur (auto-ignition temperature) är ett kinkigt koncept, empiriskt i högsta grad och beroende av omständigheterna. Litteraturens siffror för den varierar också, beroende på källa (och metod för mätningarna). Auto-ignition temperaturen (självantändningstemperaturen) påverkas av flere faktorer av vilka den viktigaste är initiering av gasförbränningens radikalkemi, m.a.o det behövs radikaler för att komma igång med förbränningen, och uppkomsten av radikaler går inte hand
i hand med t ex flyktigheten. Typiska första radikaler är CH3 eller H eller OH. De uppstår då molekyler bryts ned. Ofta sönderfaller långa kolväten  lättare än enkla såsom metan. (De facto är tändtemperaturen för metan ytterst hög, fast gasen är mycket flyktig. jag tror att detta med lättare sönderfall av de långa kedjorna än de korta kan förklara trenden.

Kategori: Organisk kemi

När vatten och alkohol blandas förändra temperaturen olika beroende på utgångstemperatur. Varför?

När alkohol och vatten med olika temperaturer blandas så blir temperaturen på blandningen högre än både vattnets och alkoholens temperatur; varför? 2) Om man blandar lika volymer vatten och alkohol så blir den totala volymen mindre än summan av de två ursprungsvolymerna, vad beror detta på?

I både vatten och alkohol finns det vätebindningar och när alkohol löses i vatten så bildas det ett gemensamt system av vätebindningar. Denna process resulterar i en energiminskning av systemet. Denna förändring syns dessutom på volymkontraktionen: volymen av blandningen är mindre än summan av alkoholens och vattnets volym. Eftersom volymen minskar så kan man anta att packningen av molekyler blir bättre när vätebindningar bildas mellan olika molekyler. Densiteten ökar alltså, dvs. volymen minskar vid blandningen.

Kategori: Allmän kemi