Frågor och svar
Vad är en icke-Newtonsk vätska?

Vad är en icke-Newtonsk vätska?

Hos Newtonska vätskor är viskositeten bara beroende av temperaturen, däremot har flödeshastigheten och tiden ingen inverkan. Ex. på Newtonska vätskor är: • Vatten • Mjölk • Sockerlösning • Mineralolja Hos icke-Newtonska vätskor inverkar flödeshastigheten på viskositeten. Det innebär att det har betydelse hur snabbt du rör om i vätskan för hur tjockflytande den är. För vissa vätskor påverkar tiden viskositeten, för andra inte. Ex på icke-Newtonska vätskor är: • Ketchup • Målarfärg • Schampoo • Tandkräm • Fett • Yoghurt

Kategori: Fysik & kemi

I gränslandet fysik-kemi: Enatomiga gaser - linjespektra Tvåatomiga gaser - bandspektra. Vi studerar vätespektrum med hjälp av geisslerrör märkta H2. Man ser ett linjespektrum men hur kommer detta sig?

En fråga i gränslandet mellan fysik och kemi: Bakgrund: Enatomiga gaser - linjespektra Tvåatomiga gaser - bandspektra Vi studerar vätespektrum med hjälp av geisslerrör märkta H2. Man ser ett linjespektrum men hur kommer detta sig? Påverkar atomerna varandra så lite i denna molekyl att det blir ett linjespektrum eller har det bildats fria väteatomer?

Fria väteatomer. Annars skulle påverkan vara stor. Fria atomer uppkommer därför att trycket är lågt och stor energi tillförs vid spektra mätningen, dvs. H2-molekylen går isär.

Kategori: Fysik & kemi

Fryspunktssänkning och kokpunktshöjning

Varför sänks fryspunkten och kokpunkten höjs när man blandar salt och vatten ?

Vad händer på molekylnivå?

Det handlar om s.k. kolligativa egenskaper, dvs. egenskaperna är beroende av antalet partiklar inte av typen av partiklar.

Tex. en blandning av salt och is,  smälter beroende på att smältprocessen, som är en endoterm reaktion tar energi från omgivningen, gör att blandningens temperatur sänks ända ner till den aktuella smälttemperaturen för salt-is blandningen.

 

Hur mycket fryspunkten sänks beskrivs av ekvationen Fryspunktsnedsättning= Kf x m;

Kf är fryspunktsnedsättningskonstanten och den är specifik för varje lösningsmedel och m står för molalitet.

 

För kokpunktshöjning gäller att ångtrycket för ett ämne sjunker då det blandas med ett icke-flyktigt annat ämne. Kokpunktshöjningen= Kb x Cm

där Kb är en konstant  för den molala kokpunktshöjningen, specifik för varje ämne (lösningsmedel) och Cm är den molala koncentrationen av det lösta ämnet